Kamioni

OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA PREDSTAVNIKE ZA ODNOSE SA KUPCIMA

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše lične podatke.

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte Obavještenje za predstavnike za odnose sa kupcima. 

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za dobavljače.

Ako ste bili vozač vozila ili ste upravljali građevinskim strojem koji prodaje ili proizvodi neko od preduzeća u Volvo grupi, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za vozače.

Ako ste bili zaposleni ili ste još uvijek zaposleni u kompaniji Volvo grupa ili ste bili angažirani kao konzultant, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju pročitajte Obavijest za zaposlenike ili konzultante. 

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika Grupe za privatnost

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao kontrolori ličnih podataka, odgovorni su za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija ličnih podataka:

 

Podaci za kontakt, kao što su ime, e-adresa, broj telefona

Podaci o osobi, kao što su željeni jezik, fotografija, konfekcijska veličina, željena prehrana

Organizacioni podaci, kao što su naziv kompanije, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država

Podaci o popravcima/servisiranju, kao što su praćenje i bilježenje aktivnosti (uključujući potraživanja u okviru garancije) koje ste preduzeli u vezi sa održavanjem, popravcima ili servisiranjem vozila

Podaci o kompetencijama, kao što su bilješke o učenjima i osposobljavanjima

IT podaci, kao što su korisnički ID-ovi, lozinke, detalji o prijavama, kao i podaci i zapisnici o upotrebi IT aplikacija ili usluga kompanije VOLVO

 

Ako ste samostalni trgovac, VOLVO će također obrađivati sljedeće kategorije ličnih podataka:

Finansijski podaci, kao što su kreditne informacije ili informacije o plaćanjima, podaci o bankovnom računu

Ugovorni podaci, kao što su narudžbenice, ugovori i drugi dogovori između vas i kompanije VOLVO

 

Zakonska osnova i svrha obrade

 

VOLVO će obrađivati vaše lične podatke na osnovi nekog od sljedećih zakonskih temelja i u sljedeće svrhe, pogledajte također dodatne detalje u nastavku.

 

Zakonska obaveza. VOLVO, naprimjer, može biti zakonski obavezan prijaviti transakcije poreskoj upravi koja zahtijeva da VOLVO obradi vaše lične podatke.

Ugovorna obaveza. Kompanija VOLVO, naprimjer, može biti dužna obrađivati vaše lične podatke da bi ispunila uslove i dogovore iz narudžbe ili servisnog ugovora koje ste potpisali vi ili vaš poslodavac.

Legitimni interesi. Legitimni interesi kompanije VOLVO uključuju interes vođenja svakodnevnih poslova u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama, uključujući upravljanje odnosima sa kupcem kako bi se ispunio ugovor koji se odnosi na vašeg poslodavca ili vas i/ili preduzeli potrebni koraci koji prethode sklapanju ugovora sa vama ili vašim poslodavcem. Kompanija VOLVO će, naprimjer, morati znati koji je vaš izabrani jezik da bi mogla ispravno sa vama komunicirati u svakodnevnim aktivnostima.

 

U izuzetnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može posebno tražiti vaš pristanak za obradu vaših ličnih podataka u sljedeće svrhe. Ako dobije pristanak, uvijek ga imate pravo povući, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi pristanka prije povlačenja.

 

Komunikacija u svrhu promocije i marketinga, kao što je slanje periodičnih biltena/časopisa, informacija o uslugama, promotivnog i reklamnog materijala, poziva na događaje koje organizujemo mi ili druge kompanija sa kojima sarađujemo.

 

Radi anketiranja kupaca, naprimjer završne ankete o zadovoljstvu kupaca, ankete o zadovoljstvu distributera, ankete o kvalitetu proizvoda, ankete o poboljšanju procesa.

 

Ankete o personalizovanim uslugama, kao što je slanje jakne sa oznakom Volvo u vašoj veličini ili pružanje hrane prema vašim željama prilikom poziva na događaj koji organizuje Volvo.

VOLVO će primarno prikupiti vaše lične podatke od vas i vašeg poslodavca (u tom slučaju osim finansijskih podataka). Vaše lične podatke možemo prikupiti i od kompanije koja vam je prodala ili dala u najam proizvod ili uslugu VOLVO.

Neki lični podaci mogu se automatski generisati iz IT sistema kompanije VOLVO ili, jednako, prilikom izrade ili upotrebe pristupa online uslugama koje pruža VOLVO.

Neki lični podaci nužni su da bi VOLVO mogao komunicirati sa svojim kupcima u poslovne svrhe. Nepružanje ličnih podataka ograničiće rukovanje i isporuku proizvoda i usluga koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od kompanije VOLVO. 

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa nekom drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća kompanije i dobavljače izvan EU/EEA.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Kompanija VOLVO zadržaće vaše lične podatke koliko god je to potrebno da bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obaveze, kao što su ugovorni rokovi, garancije i obaveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da kompanija VOLVO ispuni svrhu u koju su lični podaci prikupljeni.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u kompaniji VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci