Kamioni

OSTALI PARTNERI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše lične podatke.

Volvo grupa može obrađivati vaše lične podatke ako kao pojedinac stupate u kontakt s Volvo grupom ili ako ste trenutno zaposleni ili ste bili zaposleni u kompaniji koja stupa u kontakt s Volvo grupom kao poslovnim partnerom.

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika grupe za privatnost

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo (jednim imenom: „VOLVO”), kao kontrolori ličnih podataka, odgovorni su za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO će obrađivati sve ili dio sljedećih kategorija ličnih podataka:
 

Podaci za kontakt, kao što su ime, adresa e-pošte, kućna adresa, broj telefona
 

Organizacioni podaci, kao što su naziv kompanije, radno mjesto, mjesto zaposlenja, država
 

Zakonska osnova i svrha obrade
 

VOLVO će obrađivati vaše lične podatke na osnovi nekog od sljedećih zakonskih temelja i u sljedeće svrhe, pogledajte također dodatne detalje u nastavku.
 

Legitimni interesi. Legitimni interesi kompanije VOLVO uključuju interes vođenja svakodnevnih poslova u skladu sa zakonitim i poštenim poslovnim praksama, uključujući upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima kako bi se ispunio ugovor ili ugovori o saradnji, koji se odnosi/odnose na vašeg poslodavca ili vas i/ili preduzeli potrebni koraci koji prethode sklapanju ugovora sa vama ili vašim poslodavcem. Kompanija VOLVO će, naprimjer, morati znati koji je vaš izabrani jezik da bi mogla ispravno sa vama komunicirati u svakodnevnim aktivnostima.
 

U izuzetnim slučajevima i samo kada ne postoji zakonska osnova koja bi se mogla primijeniti, VOLVO može posebno tražiti vaš pristanak za obradu vaših ličnih podataka u sljedeće svrhe. Ako dobije pristanak, uvijek ga imate pravo povući, što, međutim, neće utjecati na zakonitost obrade na osnovi pristanka prije povlačenja.
 

Kompanija VOLVO obrađivaće vaše lične podatke u sljedeće svrhe:
 

Komunikacija u svrhu promocije i marketinga kao što je slanje periodičnih biltena/časopisa kompanije VOLVO, informacija o našim uslugama, promotivnog i reklamnog materijala, poziva na događaje koje organizujemo ili od drugih kompanija sa kojima sarađujemo.
 

U svrhu anketiranja, naprimjer završne ankete o zadovoljstvu kupaca, ankete o zadovoljstvu distributera, ankete o kvalitetu proizvoda, ankete o poboljšanju procesa.

VOLVO će vaše lične podatke primarno preuzimati od vas i vašeg poslodavca. Vaše lične podatke možemo prikupiti i od kompanije koja vam je prodala ili dala u najam proizvod ili uslugu VOLVO.

Neki lični podaci mogu se automatski generisati iz IT sistema kompanije VOLVO ili, jednako, prilikom izrade ili upotrebe pristupa online uslugama koje pruža VOLVO.

Neki lični podaci su potrebni kako bi VOLVO mogao komunicirati sa svojim poslovnim partnerima i članovima javnosti koji stupaju u kontakt sa kompanijom VOLVO. Nepružanje ličnih podataka ograničiće rukovanje i isporuku informacija, proizvoda ili usluga koje vi ili vaš poslodavac možete očekivati od kompanije VOLVO. 

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa nekom drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća kompanije i dobavljače izvan EU/EEA.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Kompanija VOLVO zadržaće vaše lične podatke koliko god je to potrebno da bi ispunila svoje zakonske ili ugovorne obaveze, kao što su ugovorni rokovi, garancije i obaveze odgovornosti za upotrebu proizvoda, ali ne u većoj mjeri nego što je potrebno da kompanija VOLVO ispuni svrhu u koju su lični podaci prikupljeni.

Imate pravo da zahtijevate od kompanije VOLVO informacije o vašim ličnim podacima koji se obrađuju i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika VOLVO grupe za zaštitu privatnosti.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci